Greve Flugtskydning
 

Vedtægter for Greve Flugtskydningsforening

 

Vedtægter

For

Greve Flugtskydningsforening

 

§ 1. Navn, hjemsted og organisatorisk tilhør
Foreningens navn er Greve Flugtskydningsforening (GFF) og er stiftet den 20. januar 2015. Foreningen har hjemsted i Greve kommune.

Foreningen er medlem af Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke skydning som sport samt på anden måde at virke for skydesportens fremme.

Sportsskydning til bevægeligt mål (flugtskydning) indgår som primært mål blandt foreningens aktiviteter.

§ 3. Våbenpåtegningsret
Foreningen er af politimesteren i Midt- og Vestsjællands politikreds bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

§ 4. Tilbagekaldelsesret og -pligt
Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 5. Medlemskab
Foreningen kan som aktivt eller passivt medlem optage enhver uberygtet person, der er fyldt 10 år. Optagelse af umyndige personer kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 6. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre/værge.

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr.

§ 7. Kontingent og gebyr
Kontingentet for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest per 1. november til udløb af et kalenderår.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 9. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet fortsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af eventuel våbenpåtegning iværksættes.

Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indmeldelsesgebyr.

§ 10. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller på særlig grov måde tilsidesætter sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbund/union.

§ 11. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem i mindst 6 måneder.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til medlemmerne og/eller ved opslag i foreningen og/eller på foreningens hjemmeside med mindst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 12. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 13. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. §19 og §20.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer der er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance og har været medlem i mindst 6 måneder.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst en uges varsel.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelse – Valg og ledelse
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en næstformand og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og næstformand er på valg i ulige år.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemme lighed er formandens stemme afgørende.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 16. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens forfald, af næstformanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner (over 5.000,00) kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 17. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

Bestyrelsen skal senest 30 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 18. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant - jvf. §12.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 19. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 20. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune. Foreningen hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.

Vedtaget den 26. februar 2016

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Flugtskydningsforening - Clayshooting...